اختصاص مقدار به آرایه

تا اینجا ما آرایه ای را ایجاد کرده ایم ولی هنوز هیچ مقداری را درون آرایه ذخیره نکرده ایم (البته سی شارپ خودش مقادیری را به آن اختصاص می دهد مثلا در مورد اعداد صحیح عدد صفر را در آن قرار می دهد).

برای اختصاص دادن یک مقدار به یک آرایه، باید دوباره از براکت ها استفاده کنیم. به این شکل:

array_name[ position_in_array ] = array_value;

به جای array_name نام آرایه ورد نظر که می خواهیم مقداری را به آن اختصاص دهیم می آوریم. در میان براکت و به جای position_in_array  نیز مکان مورد نظر از آرایه را می آوریم، بعد از علامت مساوی نیز مقدار مورد نظر را می آوریم. به مثال زیر توجه کنید:

lottery_numbers[0] = ۱;
lottery_numbers[1] = 2;
lottery_numbers[2] = 3;
lottery_numbers[3] = 4;

نکته: قبل از هر چیز توجه داشته باشید که اولین مکان در سی شارپ صفر است و به همین خاطر ما در میان اولین براکت صفر را قرار داده ایم و مکان دوم را یک قرار داده ایم.

یک روش دیگر برای اختصاص دادن مقادیر به آرایه استفاده از آکولاد است. در این روش ما تعداد کمی مقدار برای اختصاص دادن به آرایه داریم. به شکل زیر:

int[] lottery_numbers = new int[4] { ۱, ۲, ۳, ۴ };

در مثال بالا ابتدا آرایه ای از اعداد صحیح و با نام lottery_numbers ایجاد کرده ایم که می تواند ۴ مقدار را در خود ذخیره کند. سپس بلافاصله ۴ عدد را به آن اختصاص داده ایم. و هر مقدار با یک کاما , از دیگر مقادیر جدا می شود. این مقادیر به ترتیب در خانه های صفر تا ۳ قرار می گیرند. به شکل زیر:

lottery_numbers[0] = ۱;
lottery_numbers[1] = 2;
lottery_numbers[2] = 3;
lottery_numbers[3] = 4;

 

/ 0 نظر / 17 بازدید